Dofinansowanie eksportu na Śląsku

Dofinansowanie eksportu na Śląsku

Po raz pierwszy został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP RPO woj. Śląskiego, w którym będzie można otrzymać dofinansowanie na opracowywanie i wdrażanie nowego modelu biznesowego, w celu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na uczestnictwo w imprezach targowych/wystawienniczych o charakterze międzynarodowym odbywających się zarówno w kraju jak i za granicą oraz na usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

Głównym kryterium uczestnictwa w konkursie jest posiadanie Strategii/planu działalności międzynarodowej, który musi zawierać co najmniej następujące elementy:

  1. analizę i wskazanie priorytetowego rynku/priorytetowych rynków docelowych działalności eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron),
  2. opis wyznaczonych celów,
  3. szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
  4. mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.

 

W ramach konkursu minimalna wartość dofinansowania to 20 000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość dofinansowania projektu może wynosić 200 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych jaki można uzyskać wynosi 50%.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie od godz. 8:00 dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 dnia 31 lipca 2019r.

Projekt będzie oceniany m.in. pod kątem tego czy:

–  ekspansja międzynarodowa polega na wejściu z ofertą produktową/usługową na nowy rynek zagraniczny w ujęciu geograficznym, na którym przedsiębiorca dotychczas nie był obecny – 3 pkt;

– projekt polega na wejściu na rynek zagraniczny w zakresie przedmiotowym (z produktem/usługą, które dotychczas nie były eksportowane) – 1 pkt;

Projekty będzie można składać w następujących obszarach stanowiących Regionalne Inteligentne Specjalizacje woj. Śląskiego:

  1. Energetyka
  2. Medycyna
  3. Technologie informacyjne i komunikacyjne
  4. Zielona Gospodarka
  5. Przemysły wschodzące

Zaplanowany konkurs jest po raz pierwszy organizowany w województwie Śląskim i ma na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorców z regionu.