DOTACJE NA IV KWARTAŁ 2019 R.

DOTACJE NA IV KWARTAŁ 2019 R.

Ostatnie konkursy w 2019 r. na otrzymanie dotacji. Sprawdź o jakie dofinansowanie możesz się jeszcze postarać!

Już ponad pół roku za nami, który obfitował w konkursy mające na celu pozyskanie dofinansowania. Jednak to nie koniec możliwości na otrzymanie dotacji z funduszy unijnych. Poniżej przedstawiamy harmonogram naborów wniosków z Regionalnych Programów Operacyjnych w wybranych województwach oraz z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w IV kwartale 2019 r.

W ramach projektów B+R można sfinansować zakup albo przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub technologii, co pozwoli na rozwój oferty przedsiębiorstwa oraz na zakup niezbędnych urządzeń i materiałów do wykonania prototypu nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub linii technologicznej wykorzystującej innowacyjną technologię.

Konkursy eksportowe skierowane są do przedsiębiorstw chcących wejść na nowe rynki zagraniczne ze swoją ofertą produktową. W ramach konkursu można sfinansować m.in. udział w targach jako wystawca, delegacje osób na wyznaczone imprezy targowo-wystawiennicze i in. Konkurs mający na celu internacjonalizację przedsiębiorstw organizowany będzie również w woj. Łódzkim.

WOJ. MAŁOPOLSKIE
Nazwa naboru Termin naboru Kto i na co może otrzymać dofinansowanie
Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw od 30.04.2019
do 24.10.2019
Typ projektu A. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Dofinansowanie mogą uzyskać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Październik 2019 W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.
WOJ. ŚLĄSKIE
Nazwa naboru Termin naboru Kto i na co może otrzymać dofinansowanie
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Wrzesień 2019 Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
Listopad 2019 Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP.
Działanie 3.2. Innowacje w MŚP Październik 2019 Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu

WOJ. PODKARPACKIE
Nazwa naboru Termin naboru Kto i na co może otrzymać dofinansowanie
Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Grudzień 2019 Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług.
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Podziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
Październik 2019 Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
KONKURSY KRAJOWE
Nazwa naboru Termin naboru Kto i na co może otrzymać dofinansowanie
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa od 16.09.2019
do 16.12.2019
Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) w regionach słabiej rozwiniętych.
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
GameINN (regiony słabiej rozwinięte)
IV kwartał 2019 Dofinansowanie przeznaczone na projekty, które obejmują badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe w tematyce gier i techniki komputerowej.
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP od 20.03.2019
do 28.11.2019
Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
od 17.04.2019
do 07.01.2020
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek od 01.10.2019
do 31.10.2019
Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne od 15.10.2019
do 27.02.2020
Wsparcie projektów MŚP polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.