INNOWACJE W MŚP – 2.3.1 (woj. łódzkie)

INNOWACJE W MŚP – 2.3.1 (woj. łódzkie)

W najbliższych miesiącach Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosi nabór wniosków skierowany do przedsiębiorstw, zakładający możliwość otrzymania dofinansowania na:

 1. wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, dotyczących innowacyjnego produktu lub procesu wytwórczego, bądź związanego ze świadczeniem usług,
 2. wdrożenie do działalności gospodarczej firmy innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Ideą konkursu jest wprowadzenie przez przedsiębiorstwa innowacji produktowych lub procesowych, co oznacza rozwiązania stosowane w województwie łódzkim nie dłużej niż 3 lata. Im szersza skala innowacyjności (krajowa, międzynarodowa) – tym lepiej z punktu widzenia oceny punktowej projektu.

Projekt nie może opierać się na planie wprowadzenia wyłącznie innowacji marketingowej lub organizacyjnej: tego rodzaju rozwiązania mogą być wartością dodaną, ale nie osią projektu.

W puli naboru konkursowego, który zostanie ogłoszony w III kwartale 2017 r., a odbędzie się w IV kwartale, znajduje się 65 mln zł.

W ubiegłorocznym konkursie w ramach Działania 2.3.1 Zarząd Województwa Łódzkiego dofinansował łącznie 46 projektów bezzwrotnym wsparciem w wysokości 80 mln zł.

 

Podstawowe informacje o Działaniu 2.3.1

Konkurs w ramach Poddziałania 2.3.1 dotyczy inwestycji związanych z rozbudową MŚP z województwa łódzkiego, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub zmianami organizacyjnymi.

Organizatorem naboru wniosków o dofinansowanie projektów jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi.

Uczestnikami naboru dotacyjnego mogą być wyłącznie firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tj. zatrudniające maksymalnie 249 osób oraz posiadające roczne obroty poniżej 50 mln euro i sumę bilansową poniżej 43 mln euro. Status przedsiębiorstwa ustalamy z uwzględnieniem powiązań kapitałowych oraz osobowych pomiędzy Wnioskodawcą, a ewentualnymi innymi firmami. Można przy tym posłużyć się kwalifikatorem MŚP dostępnym pod linkiem

http://kwalifikator.een.org.plJedna firma może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.

Daty realizacji projektu przedsiębiorstwo określa samodzielnie, na jego wdrożenie przyznawany jest czas do 31 grudnia 2023 r., jednak najwyżej premiowane punktami są przedsięwzięcia trwające do 2 lat od momentu złożenia wniosku do oceny.

 

Informacje o dofinansowaniu

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu 2.3.1 mogą zostać zaliczone wydatki na wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje, w szczególności:

a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.:

 • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń, zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
 • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
 • zakup materiałów i robót budowlanych,
 • dzierżawa lub najem gruntów i budynków (finansowana ze środków własnych wnioskodawcy przez co najmniej trzy lata od całkowitego zakończenia realizacji projektu),
 • dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,

b) szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie realizacji projektu, obliczone za okres dwóch lat,

lub

c) połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) nieprzekraczające kwoty a) lub b) w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

 

Koszty kwalifikowane

 1. Dofinansowanie do inwestycji wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.
 2. Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych to 200 tys. zł.
 3. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych to 9 mln zł.
 4. Maksymalna wartość dofinansowania to 3,5 mln zł.
 5. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.
 6. Dotacja jest przyznawana w formie Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, tzn. istnieje konieczność spełnienia definicji inwestycji początkowej, a projekt może rozpocząć się najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (niemożliwe są np. wcześniejsze zamówienia sprzętów lub prace budowlane, powodujące wpis do dziennika budowy).
 7. Dotacja jest wypłacana w formie zaliczkowo-refundacyjnej. Maksymalna wielkość zaliczki obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Limity finansowe w kosztorysie projektu

 1. Wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% kosztów kwalifikowalnych. Chodzi tu o wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, takiej jak:

a) biznes plan lub studium wykonalności lub ich elementy,

b) wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inna dokumentacja związana z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych (np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko, pozwoleniem na budowę),

c) dokumentacja techniczna i projektowa (m.in. koncepcja budowlana, koncepcja urbanistyczno – architektoniczna, projekt budowlany, projekt architektoniczny i wykonawczy, prace geodezyjne, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys ofertowy, inwestorski),

d) mapy lub szkice sytuujące projekt,

e) analizy, badania, ekspertyzy, w szczególności konserwatorskie, architektoniczne, urbanistyczne, geologiczne, archeologiczne,

f) specyficzne dokumenty wymagane Regulaminem konkursu,

g) dokumentacja związana z przygotowaniem przetargów,

h) inna dokumentacja techniczna lub finansowa, o ile jej opracowanie jest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu (np. audyt energetyczny), z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w przypadku wszystkich projektów oraz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów.

 1. Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowalne do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 2. Wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej będą kwalifikowalne do wysokości 30% wydatków kwalifikowanych projektu.
 3. Wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu.

 

Inne istotne informacje

 1. Innowacyjność danego rozwiązania będzie oceniana m.in. na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz opinii o innowacyjności, wydanej przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe lub ogólnopolskie stowarzyszenia naukowo-techniczne, a także w oparciu o ewentualne inne dokumenty, takie jak np. raport z wynikami prac badawczo-rozwojowych, publikacje naukowe, dokumenty patentowe i in. Najwyższą ocenę punktową otrzymają innowacje w skali międzynarodowej, następnie – krajowej, wreszcie – regionalnej.
 1. Premiowane w ocenie punktowej będą projekty:
 2. Trwające 2 lata lub krócej od daty złożenia wniosku do oceny,
 3. Wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz w obszary gospodarcze w ramach nisz specjalizacyjnych,
 4. Realizowane na terenie tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji, o których mowa w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego „Łódzkie 2020” (mapy na str. 103 i 135) i zgodne z obranymi dla nich kierunkami rozwoju,
 5. Realizowane na obszarach wiejskich,
 6. Realizowane na obszarach o niskim poziomie przedsiębiorczości, niższym niż średnia wojewódzka (wg danych GUS nt. liczby przedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON na 1 tys. ludności, aktualnych na dzień ogłoszenia naboru),
 7. Zakładające wdrożenie prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej firmy (największą liczbę punktów otrzymają firmy wdrażające własne prace B+R – tj. prace przeprowadzone samodzielnie),
 8. Uwzględniające zastosowanie rozwiązań informatycznych w ramach inwestycji (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, skr. TIK),
 9. Obejmujące utworzenie nowych miejsc pracy, powiązanych z rezultatami przeprowadzonej inwestycji (dla firm o różnym statusie wielkościowym określono różne premie punktowe),
 10. Zakładające zastosowanie rozwiązań o charakterze prośrodowiskowym,
 11. Przewidujące niższy pułap dofinansowania inwestycji niż maksymalny, obowiązujący dla firmy danej kategorii (o 5 punktów % lub o 10 punktów %).