RPO Małopolska: 3.4.4 Dotacje dla MSP (OZE)

RPO Małopolska: 3.4.4 Dotacje dla MSP (OZE)

Od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 wnioski o dofinansowanie swoich projektów mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

  1. energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  2. ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  3. innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane w pkt. 1) i 2), w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych.
  4. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  5. biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  21 108 000,00 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw 45%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 25 000 000,00 PLN.