Badania i rozwój – czyli prace B+R w przedsiębiorstwie

Badania i rozwój – czyli prace B+R w przedsiębiorstwie

Śmiało można stwierdzić, iż konkursy zakładające przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa są głównym kierunkiem funduszy europejskich w obecnej perspektywie 2014-2020. Projekty B+R mają na celu zbadanie nowych zagadnień, a następnie wykorzystanie ich w celu rozwoju przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacji.

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ujęciu księgowym

Prowadząc działania mające na celu wdrożenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących z pewnością poniesiemy koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi. Od stycznia 2018 r. obowiązuje ustawa, która wprowadziła ulgi podatkowe dla poniesionych kosztów w ramach prac badawczo-rozwojowych (dalej prace B+R). Założenie ustawy w zakresie ulg podatkowych polega na tym, że podstawa opodatkowania jest pomniejszana o koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a dotyczyły w szczególności (koszty kwalifikowane):

  • wynagrodzeń pracowników w części związanej z pracami B+R oraz związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne,
  • wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z pracami B+R,
  • nabycia niezbędnych środków trwałych, sprzętu specjalistycznego oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
  • ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez jednostkę naukową, a także nabycia od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności B+R,
  • odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie do prowadzenia prac B+R.

Znaczący udział w prowadzonych pracach B+R stanowią koszty pracownicze (wynagrodzenia oraz odprowadzane od nich składki). Dzięki prawidłowemu zastosowaniu ulgi B+R można zmniejszyć podstawę opodatkowania nawet o 100% poniesionych kosztów pracowniczych. Przedsiębiorcy, którzy chcąc odliczyć ulgę mają obowiązek wyodrębnić koszty poniesione na prace B+R w prowadzonych księgach rachunkowych. Jednym z warunków otrzymania ulgi jest prawidłowa dokumentacja prac B+R oraz wdrożenie wyników, co oznacza, że nie wystarczy prowadzić prac badawczo-rozwojowych muszą one prowadzić do konkretnych rezultatów. Ulga podatkowa na prace B+R jest formą wsparcia przedsiębiorców, którzy planują opracować nowy lub znacząco ulepszony produkt, technologię lub usługę, tym samym przyczyniając się do rozwoju innowacyjności w Polsce.

Podstawa prawna do zastosowania ulgi podatkowe znajduje się w  ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036) – aktualizacja w 2018 r.

 

Czym właściwie są prace badawczo-rozwojowe?

Pod potocznie używanym hasłem prace B+R kryją się badania przemysłowe i prace rozwojowe. Działalność  B+R z definicji  „obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.” Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw może obejmować zarówno badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe. Działalnością B+R nie będą same badania przemysłowe.

Badania przemysłowe to najprościej ujmując prace prowadzące do opracowania nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, technologii lub usług.

Prace rozwojowe to nic innego jak wykorzystanie i zastosowanie dostępnej wiedzy w celu stworzenia prototypu nowego innowacyjnego rozwiązania. W działalności B+R zazwyczaj wykorzystywana jest nowa wiedza opracowana w badaniach przemysłowych.

Znając już podstawową definicję możemy szerzej rozwinąć oba zagadnienia w ujęciu dotacji. Częstą sytuacją jest bagatelizowanie prac B+R. Badania przemysłowe muszą charakteryzować się udokumentowanymi testami cech i funkcjonalności nowego produktu, usługi lub technologii. Mają one na celu uzyskanie wiedzy, czy osiągniemy planowane założenia np. co do funkcjonalności produktu.

Prace B+R wynikają z prostego założenia: jeżeli nie ma czegoś na rynku to nie wiadomo jak to zrobić. Badania przemysłowe służą od tego, aby wykorzystując dostępną wiedzę uzyskać plan lub prototyp nowego rozwiązania. Natomiast prace rozwojowe wykorzystują wyniki badań przemysłowych kształtując opracowane rozwiązanie, tworząc prototyp i sprawdzając go w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii czy usługi.

Realizacja prac B+R w ramach funduszy unijnych musi charakteryzować się gotowością technologiczną, co oznacza, że musimy zacząć i zakończyć prace na konkretnym poziomie. Dokumentacja konkursów polegających na przeprowadzeniu prac B+R wymaga rozpoczęcia badań przemysłowych na poziomie II gotowości technologicznej:

  • określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Natomiast prace rozwojowe powinniśmy zakończyć na poziomie IX:

  • sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

Podsumowując prace badawczo-rozwojowe to nic innego jak opracowanie nowej wiedzy, a następnie jej wykorzystanie w celu stworzenia innowacyjnego rozwiązania, które następnie możemy wprowadzić do działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych zakupując niezbędny sprzęt, maszyny, nieruchomości czy prowadząc roboty budowlane. Tu gdzie kończy się projekt B+R, zaczyna inwestycja.