Dotacje 2014-2020 z opóźnieniem

Dotacje 2014-2020 z opóźnieniem

W latach 2015–2020 biznes ma do dyspozycji ponad 16 mld euro. To głównie środki na badania, innowacje i podnoszenie konkurencyjności spółek.

Z wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wynika, że w latach 2015–2020 do firm trafi ponad 16 mld euro z nowej puli pieniędzy europejskich przyznanych Polsce w ramach unijnej polityki spójności. Po przeliczeniu na złote daje to prawie 70 mld zł. Dla porównania w latach 2007–2013 do przedsiębiorstw skierowano około 56,8 mld zł.

Od imponujących kwot ważniejszy jest realny dostęp do pieniędzy. Jeśli negocjacje rządu i marszałków z Komisją Europejską co do kształtu umowy partnerstwa i treści programów operacyjnych potrwają do końca br., to pierwsze konkursy o dotacje dla firm ruszą prawdopodobnie na początku 2015 r.

Nowy program

Najwięcej środków (ponad 50%) będzie dla przedsiębiorców w programie „Inteligentny Rozwój„, który zastąpi „Innowacyjną Gospodarkę„. Głównym celem nowego programu ma być wspieranie innowacyjności gospodarki głównie poprzez zwiększeniu nakładów na badania i rozwój (B+R). Wsparcie z programu POIR ukierunkowane będzie przede wszystkim na pobudzanie popytu firm na innowacje i prace badawczo-rozwojowe, realizowane poprzez działania tj.:

– projekty „od pomysłu do rynku”,

– tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmach,

– wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

– przygotowanie przedsiębiorstw (i jednostek naukowych) do udziału w programach międzynarodowych,

– internacjonalizacja innowacyjnych firm,

– wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego.

 

Regiony dla biznesu

Drugim głównym źródłem pieniędzy dla firm będzie – podobnie jak dotychczas – 16 regionalnych programów operacyjnych zarządzanych przez władze województw, w których przewidziano przede wszystkim działania związane zpodnoszeniem konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje, rozwój kadr i kompetencji. Chodzi o tworzenie nowych firm, ale też wsparcie rozwoju już istniejących poprzez projekty inwestycyjne oraz skutkujące zwiększeniem zatrudnienia i trwałym rozwojem przedsiębiorstw. Z wyliczeń resortu infrastruktury i rozwoju wynika, iż łącznie marszałkowie wyłożą na wsparcie biznesu ponad 40% budżetu.

Nowe programy to nie tylko pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale także z Europejskiego Funduszu Społecznego, które również muszą być wykorzystane bardziej progospodarczo, np. posłużyć dostosowaniu rynku pracy do potrzeb przedsiębiorców.

 

Polska Wschodnia – teraz firmy

Na 1 mld euro przedsiębiorcy mogą też liczyć w programie „Polska wschodnia” realizowanym w pięciu wschodnich województwach. To dużo, zważywszy, że łączny wkład środków UE do tego programu to 2,1 mld euro. To jedna z głównych różnic między obecnym i nowym programem dla wschodu kraju. O ile z programu „Rozwój Polski wschodniej” skorzystały przede wszystkim uczelnie wyższe i samorządy, o tyle nowy skierowany jest głównie do firm, które będą mogły sięgnąć po środki m.in. na badania, rozwój czy umiędzynarodowienie działalności.

Nie tylko bezzwrotne dotacje

W latach 2014–2020 resort infrastruktury i rozwoju oraz władze województw planują znacznie szersze wykorzystanie
tzw. instrumentów zwrotnych do finansowania inwestycji ze środków publicznych. Przede wszystkim chodzi 
o pożyczki, poręczenia 
i wejścia kapitałowe,
które były już na niewielką skalę stosowane
w okresie 2007–2013. Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju zakłada, że formy pomocy zwrotnej dla firm będą ważnym źródłem finansowania podnoszenia konkurencyjności beneficjentów nowego budżetu. Bezzwrotne dotacje będą
z kolei wykorzystywane do finansowania tych przedsięwzięć, które będą obarczone wysokim ryzykiem. Natomiast w przypadku wsparcia badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji z uwagi
na specyfikę i duże ryzyko projektów badawczo-rozwojowych rozkład akcentów finansowych będzie odwrotny. Dominować będą bezzwrotne dotacje, natomiast finansowanie poprzez instrumenty zwrotne zostanie ograniczone do wsparcia ostatnich faz innowacyjnych projektów, czyli np. komercjalizacji (wprowadzania innowacji na rynek). Do realizacji ww. celów w regionalnych programach operacyjnych i Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój mają być wykorzystane przede wszystkim pożyczki
i poręczenia oraz wejścia kapitałowe (szczególnie w POIR). Ostateczne kwoty podziału na pomoc w formie dotacji i na zwrotne instrumenty finansowe będą jednak znane dopiero po przeprowadzeniu analizy ex ante, której sporządzenie jest wymogiem koniecznym, wynikającym z regulacji UE.

Źródło: rp.pl