Dotacje na medycynę czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Dotacje na medycynę czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa. Zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Jednak przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne a dotacje przecież są na innowacje. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne?

Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo-rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Co to znaczy innowacyjna usługa? Najczęściej definiuje się ją jako taką, która jest nieznana lub niestosowana na danym obszarze dłużej niż 3 lata. Oczywiście jeśli jest w ogóle nieznana i niestosowana dotychczas na świecie, to jest to najwyższy poziom innowacyjności, co jest najbardziej pożądane i daje największą liczbę punktów podczas oceny wniosku o dofinansowanie. Tak jest chociażby w działaniu 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Innowacje w MŚP”. Składając wniosek o dofinansowanie innowacyjność należy potwierdzić stosowaną opinią wystawioną przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą.

Wymyślenie innowacyjnej usługi może wydawać się trudne, jednak jeśli ktoś doskonale zna swoją branżę, nie boi się nowości, szuka nowinek a w dodatku jest gotowy na nieco większe inwestycje, to może się to okazać całkiem wykonalnym zadaniem.

Oprócz konkursów przeznaczonych ogólnie dla przedsiębiorstw (jak wymienione wyżej działanie 3.2 RPO WSL 2014-2020) podmioty świadczące usługi medyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie w tych, które są skierowane stricte do branży medycznej.

W poniższych tabelach wymienione zostały konkursy, w których podmioty medyczne mogą szukać sposobu na dofinansowanie swoich inwestycji.

 

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE – DZIAŁANIA DEDYKOWANE WYŁACZNIE PROJEKTOM MEDYCZNYM
L.P. Nazwa województwa Projekty medyczne (TAK / NIE) Nr i nazwa działania / poddziałania Wnioskodawca – sektor publiczny (TAK/NIE) Wnioskodawca – sektor prywatny (TAK/NIE) Planowany termin ogłoszenia konkursu Planowany termin rozpoczęcia naboru UWAGI
1 dolnośląskie TAK Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną TAK TAK 31 marca 2016 09 maja 2016 Wnioskodawcy: podmioty (publiczne, prywatne) wykonujące działalność leczniczą (zgodnie z ustawą o działalności leczniczej) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego
30 sierpnia 2016 r. 31 września 2016 r.
2 kujawsko-pomorskie TAK Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną TAK TAK III kw 2016 III kw 2016 Inwestycje w zakresie POZ i AOS
3 lubelskie TAK Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia TAK TAK brak naborów w 2016r. brak naborów w 2016r. BRAK
4 lubuskie TAK Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT TAK TAK marzec 2016r. (IV typ projektu) marzec 2016r. (IV typ projektu) IV typ projektu – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej
5 łódzkie TAK Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia TAK TAK IV kwartał 2016r. IV kwartał 2016r. BRAK
6 małopolskie TAK 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia TAK NIE IV kw. 2016 IV kw. 2016 BRAK
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR NIE TAK brak naborów w 2016r. brak naborów w 2016r. BRAK
7 mazowieckie TAK Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia TAK TAK brak naborów w 2016r. brak naborów w 2016r. BRAK
8 opolskie TAK Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu TAK TAK IV kwartał 2016r. IV kwartał 2016r. BRAK
9 podkarpackie TAK Poddziałanie 6.2.1 Zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie TAK TAK IV kwartał 2016r. IV kwartał 2016r. BRAK
10 podlaskie TAK Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia TAK TAK listopad 2016r. grudzień 2016r. BRAK
11 pomorskie TAK Poddziałanie 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia TAK TAK III kwartał 2016r. IV kwartał 2016r. BRAK
12 śląskie TAK Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia TAK TAK listopad – grudzień 2016r. listopad – grudzień 2016r. BRAK
13 świętokrzyskie TAK Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna TAK TAK II kwartał 2016r. II kwartał 2016r. Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych
14 warmińsko-mazurskie TAK Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych brak informacji brak informacji grudzień 2016r. grudzień 2016r. BRAK
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga brak informacji brak informacji grudzień 2016r. grudzień 2016r. BRAK
15 wielkopolskie TAK Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia TAK TAK brak naborów w 2016r. brak naborów w 2016r. BRAK
16 zachodniopomorskie TAK 9.1 Infrastruktura zdrowia TAK TAK 30.06.2016r. 01.08.2016r. – 30.09.2016r. Typ projektu 1: Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia. Zawężony do projektów z zakresu usług opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – finansowanej ze środków publicznych
TAK TAK brak informacji brak informacji Typ projektu 2. Zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego

Źródło: opracowanie MG Premium Sp. z o.o. (www.dotacje-unijne.org) na podstawie serwisu www.funduszeeuropejskie.gov.pl


PROGRAMY KRAJOWE – DZIAŁANIA DEDYKOWANE WYŁACZNIE PROJEKTOM MEDYCZNYM
L.P. Nazwa programu operacyjnego Nr i nazwa działania / poddziałania Typy projektów Wnioskodawca – sektor publiczny (TAK/NIE) Wnioskodawca – sektor prywatny (TAK/NIE) Planowany termin ogłoszenia konkursu Planowany termin rozpoczęcia naboru UWAGI
1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych 1. Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia (roboty budowlane, doposażenie).
2. Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi w pkt 1 (roboty budowlane, doposażenie).
TAK TAK – CZĘŚCIOWO (Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych). III kwartał 2016r. III kwartał 2016r. Konkurs dla regionu lepiej rozwiniętego (tj. wyłącznie województwa mazowieckiego).
1. Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia (roboty budowlane, doposażenie).
2. Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi w pkt 1 (roboty budowlane, doposażenie).
Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych (tj. wszystkich z wyłączeniem województwa mazowieckiego).
1. Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym (roboty budowlane, doposażenie).
2. Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi w pkt 1 (roboty budowlane, doposażenie).
Konkurs dla regionu lepiej rozwiniętego (tj. wyłącznie województwa mazowieckiego).
1. Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym (roboty budowlane, doposażenie).
2. Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi w pkt 1 (roboty budowlane, doposażenie).
Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych (tj. wszystkich z wyłączeniem województwa mazowieckiego).

Źródło: opracowanie MG Premium Sp. z o.o. (www.dotacje-unijne.org) na podstawie serwisu www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Medycyna jako „Inteligentna Specjalizacja”

Warto zauważyć, że w wielu województwach medycyna stanowi inteligentną specjalizację, czyli obszar gospodarki, który został określony jako kluczowy dla danego województwa i podmioty z tej branży mogą otrzymać dodatkowe punkty na ocenie a w niektórych konkursach może do być wręcz kryterium dopuszczające. Tak jest w województwach pomorskim, lubuskim, śląskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim czy lubelskim. Pełna lista regionalnych inteligentnych specjalizacji dostępna jest tu: RIS. Branża ochrony zdrowia została również wskazana jako Krajowa Inteligentna Specjalizacja w ramach KIS1 Zdrowe Społeczeństwo. Ma to szczególne znaczenie przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków krajowych w PARP czy NCBiR.

Medycyna branżą strategiczną dla Polski

Poza programami regionalnymi, w których podmioty medyczne mogą wspierać inwestycje w sprzęt, wyposażać laboratoria badawcze tworząc CBRy czy konkurować z innymi branżami niemedycznymi w konkursach gdzie składane są projekty B+R, są konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju gdzie o dofinansowanie walczą większe i znaczące projekty badawczo-rozwojowe.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o strategicznym programie o nazwie STRATEGMED „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH”. Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach oraz medycynie regeneracyjnej.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Projekty STRTEGMED to projekty składane w konsorcjach jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw na kwoty dofinansowania przekraczające 10 mln zł.

Członkostwo w klastrach się opłaca

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 premiowana jest również przynależność do klastrów, w tym krajowych klastrów kluczowych (KKK). Obecnie jest 7 krajowych klastrów kluczowych [stan na dzień 18.07.2016r.], jednak ich liczba w najbliższym czasie może się zwiększyć, bo o członkostwo w KKK ubiegają się kolejne klastry, w tym co najmniej jeden klaster medyczny: MedSilesia, do którego przynależy również nasz klient AdvanceMed Sp. z o.o. Poniżej lista aktualnych KKK. Warto jedna pamiętać, że w konkursach dotacyjnych zwykle punkty otrzymują ci wnioskodawcy, którzy mogą pochwalić się dłuższą historią współpracy z takim klasterem czy inną organizacją branżową (jeśli kryteria oceny projektów konkursu, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie premiują również takie członkostwa). Punkty otrzymują z reguły te podmioty, które działają dłużej niż 6, 12 lub 24 miesiące. Warto więc nie zwlekać z przystąpieniem do takich organizacji, bo nigdy nie wiadomo kiedy to może się przydać.

 

Lp. Nazwa Krajowego Klastra Kluczowego Branża Nazwa Koordynatora Miejscowość Koordynatora Data ważności statusu KKK
1  Klaster Dolina Lotnicza lotnictwo Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” Rzeszów 30 września 2018
2  Polski Klaster Aluminium

 

odlewnictwo, obróbka metali City Consulting Institute Sp. Z O.O. Katowice 30 września 2018
3  Mazowiecki Klaster ICT

 

ICT Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” Warszawa 30 września 2018
4  Interizon

 

ICT  Fundacja Interizon Gdańsk 30 września 2018
5 Wschodni Klaster Budowlany

 

budownictwo Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe Białystok 30 września 2018
6 Klaster Obróbki Metali

 

wytwarzanie maszyn, urządzeń, narzędzi  dla branż przemysłowych: rolno-spożywczej maszynowej medycznej, jachtowej, usługi specjalistyczne kooperacyjne Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju Białystok 30 września 2018
7 Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”

 

chemia Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” Szczecin 30 września 2018

Źródło: Portal Innowacji www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95922.asp#Lista