Dotacje na projekty B+R w Nowej Perspektywie

Dotacje na projekty B+R w Nowej Perspektywie

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 niesie ze sobą sporo zmian w procesie redystrybucji środków z funduszy europejskich. Zwiększa się znacząco udział samorządów w budżecie na lata 2014-2020. Teraz Zarządy Województw dysponować będą aż 40% budżetu. Zmienia się ogólna optyka w zakresie ustalania jakie projekty nadal będą wspierane pomocą bezzwrotną a jakie będą dofinansowane zwrotnymi instrumentami. Województwa mają też więcej do powiedzenia już przy ustalaniu priorytetów, działań i celów inwestycyjnych, co jest też powodem przedłużających się negocjacji z Komisją Europejską i tego, że niektóre województwa nadal nie mają zaakceptowanych programów operacyjnych. Miejmy nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku będzie to na korzyść tych samorządów i przedsiębiorców prowadzących swoje biznesy na obszarach tych województw. We wszystkich regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 a także w części projektów centralnych zauważalny jest wyraźny nacisk na projekty badawczo-rozwojowe, czyli te o najwyższym potencjale innowacyjnym. Innowacja była zawsze promowana i stawiana na wysokim miejscu w projektach w perspektywie 2007-2013, jednak w nowym budżecie nacisk ten jeszcze się wzmocni.

Podstawowym celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, będącego „następcą” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jest wsparcie projektów badawczych realizowanych przez przedsiębiorstwa oraz projektów realizowanych w partnerstwie przedsiębiorstw i instytutów badawczych i uczelni wyższych. Projekty na styku biznesu i nauki mają zacieśniać współpracę w tych dwóch gałęziach gospodarki i są drogą do tego, by z jednej strony polskie firmy stawały się coraz bardziej innowacyjne na rynku europejskim i światowym, a z drugiej by prace badawcze prowadzone na uczelniach i w jednostkach badawczych skupiały się na rozwoju tych produktów i usług, które mogą być użyteczne rynkowo i na które będzie realny popyt.

Projekty finansowane z PO IR powinny dotyczyć obszarów spośród tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji skoncentrowanych na 18 obszarach o najwyższym potencjale rozwojowym wybranych spośród następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
3. Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały

Przedsiębiorcy chcący zmaksymalizować swoje szanse przybieganiu się o wsparcie swoich projektów badawczych w pierwszym kroku powinni zorientować się czy wpisują się w wyżej wymienione krajowe inteligentne specjalizacje. Następnie już rozpocząć wstępne przygotowania, aby po ogłoszeniu pierwszych konkursów być jak najlepiej przygotowanymi do aplikowania o środki.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że instytucją, którą będzie odpowiedzialna za organizowanie konkursów dotacyjnych z obszarów B+R nadal jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które już ogłosiło wstępny harmonogram działań na rok 2015. Znajdują się tam zarówno konkursy krajowe jak i z programów operacyjnych (PO IG, PO WER, PO PC).