Dotacje na sprzęt i budowę hali

Dotacje na sprzęt i budowę hali

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 w szczegółach znacznie odbiega od poprzedniej. Wydawać by się mogło, że szanse na dotacje mają wyłącznie wysoko wyspecjalizowane działania B+R, jednak są sposoby na sfinansowanie również prostszych potrzeb typu budowa hali czy zakup linii produkcyjnej. Trzeba tylko spojrzeć na problem szerzej, bardziej kreatywnie, a sposobów na realizację pojawia się wówczas kilka.

Poprzednia a obecna perspektywa

Dotacje unijne są dystrybuowane w tzw. perspektywach finansowych, w ramach których kraje członkowskie otrzymują odpowiedni budżet, wynegocjowany z Komisją Europejską na ściśle określone obszary wsparcia. Obecny budżet dla Polski przeznaczony na lata 2014-2020 wynosi 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349 miliardów złotych i podzielony jest na 6 krajowych i 16 regionalnych (76,6 mld EUR) programów operacyjnych oraz na kilka innych „drobnych” celów.

Obecna perspektywa znacznie odbiega od poprzedniej, jeśli chodzi o podejście do wydatkowania unijnych pieniędzy, które w obszarze przedsiębiorstw mają w dużej mierze wspierać projekty wysoce innowacyjne, oparte o współdziałanie sektora nauki i biznesu czy projekty badawczo-rozwojowe prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług.

Tak ogólny opis nie daje pełnego obrazu sytuacji i ktoś kto orientuje się w programach operacyjnych z poprzedniej perspektywy mógłby stwierdzić, że przecież tak już było. Owszem, ale nie w takim stopniu. Jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach” i tu jest podobnie. Gdy dokładnie zapoznamy się z dokumentacją konkursową do pierwszych ogłoszonych już konkursów z aktualnej „siedmiolatki” możemy zauważyć, że w obecnej perspektywie dużo trudniej znaleźć bezzwrotne finansowanie projektów, których celem jest prosty zakup sprzętu czy budowa hali produkcyjnej.

Nie ma wręcz możliwości dofinansowania niewielkich i zwyczajnych projektów dla tradycyjnych, prostych branż. Dotacje na zakup wyposażenia warsztatu samochodowego czy stolarskiego czy firmy budowlanej albo dla firm transportowych na zakup samochodów ciężarowych czy autokarów lub na budowę biura nie wchodzi w grę. Dotacje nie są na takie cele.

Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie ma szans na uzyskanie dofinansowania unijnego na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy robót budowlanych. Wymaga to odpowiedniego podejścia, elastyczności, kreatywności i pewnej skali („rozmachu”). Chodzi tu między innymi o kwoty projektów. Tam gdzie wchodzi w grę ubieganie się o dotacje tam pożądane kwoty projektów powinny być co najmniej sześciocyfrowe a najlepiej siedmio-. To nie są więc dotacje dla najmniejszych przedsiębiorców, ale dla firm innowacyjnych i z perspektywami, rozwijających się i szukających nowych rozwiązań w swoich branżach, takich którzy chcą być liderami wśród konkurencji.

Dotacje na sprzęt czy budowę hali nadal możliwe ale…

Komisja Europejska narzuciła na Polskę pewne wytyczne, zgodnie z którymi musiały być przygotowane programy operacyjne podzielone na działania i poddziałania. Obecnie jeśli przedsiębiorca chce dofinansować zakup maszyn i urządzeń, zakup oprogramowania, licencji, know-how czy sfinansować budowę nowoczesnej hali produkcyjnej musi się zastanowić nad głębszym celem projektu.

Takim celem może być:

 1. Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi
 2. Wdrożenie innowacyjnej technologii
 3. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Innowacyjność była już premiowana w poprzedniej perspektywie finansowej. Teraz wydaje się, że jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Nawet w działaniach związanych z wejściem przedsiębiorstwa na nowe rynki zagraniczne (o czym szerzej w kolejnym wpisie) jednym z kryteriów oceny projektów pojawia się innowacyjność.

Do tego część regionalnych programów operacyjnych (przykładowo działanie 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Innowacje w MŚP”) wymaga załączenia do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności dotyczącej produktu bądź usługi, a nie zakupywanego z dotacji sprzętu. Opinię może wystawić jednostka naukowa[1], centrum badawczo-rozwojowe[2], stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim bądź branżowa izba gospodarcza, której zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku o dofinansowanie. Koszt takiej opinii to zwykle kilka tysięcy złotych.

Dodatkowo niektóre województwa wymagają spełnienia szeregu różnych kryteriów.

Przykładowo w poddziałaniu 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Wsparcie MŚP – Dotacje Bezpośrednie” pojawiły się następujące kryteria oceny projektów:

 1. Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę – 15 pkt
 2. Stopień innowacyjności produktu/usługi – 15 pkt
 3. Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informacja i telekomunikacja) – 15 pkt
 4. Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej – 15 pkt (pow. brzozowski, kolbuszowski, lubaczowski, przemyski, przeworski)
 5. Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu – 10 pkt
 6. Udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej – 15 pkt (gdy udokumentowana współpraca trwa co najmniej 24 miesiące od dnia ogłoszenia konkursu, tj. 17.12.2015 r. )
 7. Lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa – 10 pkt (pow. bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, m. Przemyśl)
 8. Wkład własny wyższy od wymaganego – 5 pkt (1 pkt za każdy 1%)

Aby pozytywnie przejść ocenę merytoryczną w tym przypadku wystarczy zdobyć minimum 30pkt (tak wynika z regulaminu konkursu), ale czas pokaże czy to wystarczy na otrzymanie dofinansowania w konkursie, w którym wpłynęło aż 1335 wniosków na kwotę ponad 2,8 mld zł przy alokacji 200 mln zł. Statystycznie tylko 7% projektów ma szansę na dotację (zakładając oczywiście taką samą wartość projektów). Tego typu estymacja jest tak samo miarodajna jak słynne powiedzenie, że statystycznie człowiek i pies chodzą średnio na trzech nogach, ale przynajmniej pokazuje skalę zjawiska jakim jest bardzo duże w stosunku do dostępnych do rozdysponowania pieniędzy zainteresowanie przedsiębiorców otrzymaniem bezzwrotnej pomocy z UE. Gdyby złożone wnioski były na wysokim poziomie (możliwie maksymalnie spełniały kryteria, co nie jest takie proste), być może nawet 90pkt będzie za mało aby otrzymać dofinansowanie. W tym momencie nie ma jeszcze nawet wyników oceny formalnej tego konkursu, ale jak pokazały wyniki wcześniej wspomnianego działania 3.2 ze Śląska, spora część projektów może odpaść już na tej pierwszej, formalnej weryfikacji (w śląskim konkursie tylko 62% wniosków skierowano do oceny merytorycznej).

Jak pokazują wyżej zaprezentowane liczby o dotację wcale nie jest tak łatwo, bo pomimo, że z przeprowadzonego  wśród mikro i małych przedsiębiorców przez firmy.net i Instytut Badań i Analiz Grupa OSP badania wynika, że tylko ok. 10% przedsiębiorców deklaruję chęć ubiegania się o dotację w obecnej perspektywie (dla porównania w poprzedniej było to ponad 17%), to konkurencja i tak jest wysoka.

Jednak ci, którzy decydują się spróbować swoich sił (czy to samemu czy z pomocą wyspecjalizowanej firmy doradczej) mają szansę na spore dofinansowania. Mikro i małe przedsiębiorstwa w ramach pomocy regionalnej mogą liczyć nawet na 70% dotacji (woj. warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie) a czasem i więcej jeśli pomoc może być udzielona jako de minimis (przykład: działanie 2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego „Wsparcie MŚP”).

Poniżej została zamieszczona tabela, z której wynika z jakiego działania, kiedy i na jakich warunkach przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje unijne na zakup sprzętu (środków trwałych) w ramach programów regionalnych.

L.P. Nazwa województwa Nr i nazwa działania / poddziałania Prace B+R jako kryterium wejścia (TAK / NIE) Preferencja dla prac B+R (TAK / NIE) Planowany termin ogłoszenia konkursu Planowany termin rozpoczęcia naboru Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych (w PLN) Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (w PLN) Minimalna kwota wsparcia (w PLN) Maksymalna kwota wsparcia (w PLN UWAGI
1 dolnośląskie Poddziałanie 1.5.1 – horyzontalne
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
NIE NIE 30 wrzesień 2016r. 31 październik 2016r. 100 000 9 000 000 brak informacji brak informacji Informacje kwotowe na podstawie konkursu organizowanego w 2015r.: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/107-1-5-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny.html
2 kujawsko-pomorskie Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP NIE TAK II kwartał 2016r. II kwartał 2016r. brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji BRAK
3 lubelskie Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP NIE NIE maj 2016r. czerwiec 2016r. 50 000 10 000 000 30 000 2 000 000 BRAK
grudzień 2016r. styczeń 2017r.
4 lubuskie Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne
II typ projektu Wsparcie inwestycyjne MŚP
NIE NIE 31 marca 2016r. 4 maj 2016r. brak informacji 10 000 000 brak informacji brak informacji BRAK
5 łódzkie Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP
Typ 2: wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje
NIE NIE II/III kwartał 2016r. III kwartał 2016r. brak informacji 9 000 000 200 000 3 000 000 BRAK
6 małopolskie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Typ A – wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce
TAK IV kwartał 2016r. IV kwartał 2016r. brak informacji 10 000 000 brak informacji brak informacji BRAK
3.4.4 Dotacje dla MŚP
Typ A – wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce
25 000 000 BRAK
7 mazowieckie Działanie 3.3 Innowacje w MŚP
Typ A: wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
TAK III kwartał 2016r. III kwartał 2016r. brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji W zależności od ryzyka na etapie wdrożenia przewiduje się wsparcie w formie zwrotnej (pożyczki) i bezzwrotnej (dotacja). Zakłada się, że w przypadku projektów, dla których ryzyko na etapie wdrożenia jest duże oferowane będą instrumenty bezzwrotne. W szczególności w ww. formie zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Natomiast instrumenty finansowe znajdą zastosowanie w tych obszarach, w których ryzyko jest mniejsze oraz w których na podstawie badania zostaną zidentyfikowane nieprawidłowości rynku lub nieoptymalny poziom inwestycji.
8 opolskie Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi NIE NIE III kwartał 2016r. III kwartał 2016r. brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji Wsparcie wyłącznie w formie pożyczki:
Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN,
Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN.
Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych NIE NIE IV kwartał 2016r. IV kwartał 2016r. brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji Wyłącznie powiaty: nyski, prudnicki oraz głubczycki.
9 podkarpackie Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie NIE TAK IV kwartał 2016r. IV kwartał 2016r. brak informacji brak informacji brak informacji ok.. 890 000 BRAK
10 podlaskie Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach NIE NIE czerwiec 2016r. lipiec – sierpień 2016r. 100 000 20 000 000 brak informacji brak informacji W ramach działania znajdują się 4 typy projektów (brak opisu w niniejszym dokumencie z uwagi na bardzo robudowane informacje w dokumentacji. Typ 1 oraz 2 to dotacje, natomiast typ 3 oraz 4 to wyłącznie pożyczki. W chwili obecnej brak informacji którego typu projektu będzie dotyczył planowany do ogłoszenia nabór wniosków.
11 pomorskie Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne NIE NIE IV kwartał 2016r. I kwartał 2017r. brak informacji 2 000 000 brak informacji brak informacji BRAK
12 śląskie Działanie 3.2. Innowacje w MŚP NIE NIE listopad 2016r. – styczeń 2017r. listopad 2016r. – styczeń 2017r. brak informacji brak informacji 100 000 2 000 000 BRAK
13 świętokrzyskie Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP NIE TAK 29.03.2016r. 29.04.2016r. brak informacji brak informacji brak informacji ok.. 890 000 BRAK
14 warmińsko-mazurskie Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R TAK brak naborów w 2016r. brak naborów w 2016r. 500 000 6 500 000 brak informacji brak informacji BRAK
1.5.3 Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny (IF) NIE NIE IV kwartał 2016r. IV kwartał 2016r. brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji Wsparcie wyłącznie w formie pożyczek (NIE DOTACJA) udzielana wyłącznie przez podmioty wdrażające tzw. Instrumenty Finansowe.
Poddziałanie 1.5.5. Innowacje produktowe i procesowe (IF)
15 wielkopolskie Poddziałanie 1.5.2. – Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu NIE NIE brak naborów w 2016r. brak naborów w 2016r. brak informacji brak informacji 50 000 5 000 000 BRAK
16 zachodniopomorskie Działanie 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R TAK brak naborów w 2016r. brak naborów w 2016r. brak informacji 10 000 000 brak informacji brak informacji BRAK
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji NIE TAK 15.12.2016 16.01.2017 400 000 brak informacji brak informacji 4 000 000 BRAK

Źródło: opracowanie MG Premium Sp. z o.o. (www.dotacje-unijne.org) na podstawie serwisu www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Oprócz środków z programów regionalnych do dyspozycji przedsiębiorców są też środki krajowe, w szczególności Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, gdzie znajdziemy m.in. poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, z którego realizując cel jakim jest wdrożenie innowacyjnej technologii można dofinansować zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy nawet budowę hali produkcyjnej. O takie dofinansowanie w formie tzw. premii technologicznej w wysokości nawet do 6 mln zł mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które otrzymują wsparcie w postaci spłaty części kapitałowej zaciągniętego na inwestycję w banku komercyjnym (w odróżnieniu od Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym składa się wnioski o dofinansowanie z tego poddziałania) kredytu na maksymalnie 75% wartości inwestycji. Premia technologiczna przydzielana jest zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej, a podstawą do jej wyliczenia jest wartość inwestycji netto.

Maksymalna intensywność wsparcia regionalnego na lata 2014 – 2020 dla mikro i małych przedsiębiorstw (na podstawie mapy pomocy regionalnej)
70 % woj. warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie
55 % woj. pomorskie, zachodnio – pomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie (region: ciechanowski – płocki, ostrołęcko – siedlecki, warszawski wschodni, radomski)
45 % woj, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie
40 % woj. mazowieckie (region: warszawski zachodni)
35 % Warszawa

W przypadku realizacji inwestycji przez średnie przedsiębiorstwa odejmowane jest 10 punktów procentowych.

Najbliższy (już drugi w obecnej perspektywie) nabór wniosków o dofinansowania w ramach kredytu na innowacje technologiczne zostanie ogłoszony 20 czerwca br. a rozpocznie się 28 lipca. Zakończenie zaplanowano na 30 września.

Zabierając się za przygotowanie wniosku o dofinansowanie oprócz kwestii merytorycznych dotyczących samego projektu (pomysł, ewentualne konsultacje z uczelnią, wyceny i kosztorysy od potencjalnych dostawców i wykonawców) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy również zadbać o kwestie zapewnienia finansowania na pokrycie wkładu własnego, wydatków niekwalifikowanych (np. VAT) i części kwalifikowanej do momentu otrzymania refundacji (jeśli dotacja jest wypłacana w takiej formie).

Przygotowanie dobrego wniosku o dofinansowanie z załącznikami zajmuje średnio ok. 2-3 miesiące. Jest to dokumentacja zawierająca zwykle kilkaset stron. Dlatego aby zwiększyć swoje szanse na dotację, warto jak najszybciej rozpocząć przygotowania.

[1] w rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit.f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.poz. 1620z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.), tj: jednostką naukową – prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe

[2] w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 226z późn. zmianami) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.)

komentarze 3

 1. Rexbud.com.pl Author 3 listopada, 2016 (1:10 pm)

  Dobry artykuł. Potwierdzamy. Są duże możliwości uzyskania dofinansowania, kilku naszych klientów skorzystało już z dotacji.

 2. Polpak.pl Author 20 czerwca, 2017 (9:04 am)

  Dobrze, że są takie możliwości uzyskania dotacji w naszym kraju obecnie, zdecydowanie łatwiej jest rozkręcić dzięki temu produkcję. Świetny wpis i czekam na więcej, pozdrawiam:)

 3. Jimmy Author 7 marca, 2019 (9:17 am)

  Co do wyposażania magazynów – polecam sklep Skladuj24.pl, gdzie można znaleźć praktycznie wszystko, co przydaje się na magazynach różnego rodzaju.