Innowacja na sprzedaż

Innowacja na sprzedaż

Dążąc do rozwoju przedsiębiorstwa ważne jest kilka czynników takich jak klienci, rynek docelowy, kadra, zasoby techniczne oraz pomysł na rozwój. Chyba każdy słyszał o bonach np. spożywczych lub zakupowych, które można wymienić na towar. A czym są  bony na innowacje? Czy można tak po prostu kupić innowacyjne rozwiązanie i wdrożyć je do własnej działalności?

Można. Taką możliwość dają bony na innowacje. Pozwalają one na dofinansowanie zakupu prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnego rozwiązania.

Jednym z takich konkursów jest Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje RPO woj. Małopolskiego. W ramach projektu można sfinansować zakup usług badawczo-rozwojowych świadczonych przez jeden z następujących podmiotów:

a) Jednostki naukowe – posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B;

b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego;

c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium;

d) Centra transferu;

e) Spółki celowe.

Bon na innowacje można wykorzystać w celu opracowania:

–  badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;

– prac polegających na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług;

– opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;

– usług w zakresie wzornictwa, dotyczące wykonania projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

 

W praktyce wygląda to następująco: przedsiębiorca mając pomysł  na rozwój przedsiębiorstwa zleca wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad właściwościami technicznymi, materiałowymi danego zagadnienia właściwemu podmiotowi, a następnie opracowane rozwiązanie wdraża do własnej działalności. Zakupione prace badawczo-rozwojowe powinny prowadzić do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub technologii charakteryzującą się innowacją w skali co najmniej polskiego rynku.

Bony na innowacje są świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć innowacje do przedsiębiorstwa jednak nie mają warunków technicznych lub kadrowych na opracowanie oraz przetestowanie skuteczności i zasadności danego rozwiązania.

Dostępne są dwa typy bonów:

– Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych;

– Duży bon na innowacje – do 200 000 PLN wydatków kwalifikowanych;

W aktualnym naborze wniosków przewidzianym w terminie od 31.03.2019 do 30.06.2019 nastąpiła znacząca zmiana w porównaniu do lat ubiegłych, mianowicie została podwyższona wartość dużego bonu na innowacje o 100 000 PLN. Daje to przedsiębiorcom większe możliwości na opracowanie innowacyjnych rozwiązań w celu rozwoju przedsiębiorstwa.

Zakup bonów na innowacje w ramach RPO Województwa Małopolskiego jest korzystne o tyle, iż maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi aż 85%.

 

Z kolei konkurs krajowy w ramach 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP przeznaczony jest dla wszystkich województw. Regulamin konkursu jest podobny do konkursu realizowanego w woj. małopolskim, jednak różni się tym, że są przewidziane dwa etapy (dwa rodzaje naborów):

  1. Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy;
  2. Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny.

Etap 1 ma na celu sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych, natomiast etap 2  polega na sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP. Jednak należy pamiętać, że aby skorzystać z dofinansowania w ramach etapu 2 to wcześniej musimy zakupić usługi badawczo-rozwojowe w ramach etapu 1.

Oba etapy będą realizowane w 5 rundach. Etap 1 od 20 marca 2019 do 28 listopada 2019 natomiast etap 2 od 17 kwietnia 2019 do 7 stycznia 2020. Poziom dofinansowania zależy od województwa, w którym prowadzona jest działalność oraz wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalny poziom dofinansowania to 70% w ramach etapu 2 lub 85% w ramach etapu 1.

Zakup usług badawczo-rozwojowych w ramach bonów na innowacje daje możliwość rozwoju firmy w oparciu o poszerzenie oferty o nowy, innowacyjny produkt, usługę lub technologię. Wdrożenie wyników zakupionych prac B+R może korzystnie wpłynąć na podniesienie konkurencyjności firmy na rynku krajowym,  pozyskanie nowych partnerów biznesowych czy  zwiększeniu obrotów spółki, dzięki wprowadzeniu do oferty nowego wyrobu.

Jeśli masz pytania lub chcesz skorzystać z tego rodzaju wsparcia unijnego, zapraszamy do kontaktu: kontakt@mgpremium.pl.