Inwestycja początkowa a pomoc publiczna

Inwestycja początkowa a pomoc publiczna

Starając się o dofinansowanie staniemy przed koniecznością wyboru formy pomocy. W zależności od konkursu dostępne formy pomocy mogą być różne. Jedną z najpopularniejszych a zarazem najczęściej wybieranych pomocy jest regionalna pomoc inwestycyjna. Zazwyczaj w konkursach mamy kilka opcji pomocy, której wybór leży po stronie Wnioskodawcy. Jednak przy wyborze pomocy należy mieć na uwadze wymogi dokumentacji, bowiem może się okazać, że do naszego projektu pasuje tylko jedna forma i ją będziemy zobowiązani wybrać. Regionalna pomoc inwestycyjna zaraz po pomocy de minimis jest najbardziej „uniwersalną” pomocą, która pojawia się w wielu konkursach, dlatego Komisja Europejska ustaliła warunki jej przyznawania, które zostały przedstawione poniżej.

Najistotniejszym warunkiem jest fakt, iż pomoc regionalna przyznawana jest tylko na inwestycję początkową, co oznacza iż pomoc może być udzielona wyłącznie na:

 • inwestycję w aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
 • utworzeniem nowego zakładu (np. zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń w związku z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego przez istniejącego przedsiębiorcę, budowa i uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego przez istniejącego przedsiębiorcę),
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (np. uruchomienie kolejnej linii technologicznej),
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (np. rozszerzenie oferty produktowej i/lub usługowej polegające na wprowadzeniu innowacyjnego produktu/usługi obok produktów/usług dotychczas wytwarzanych /oferowanych, rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa – rozpoczęcie nowej, dodatkowej, innowacyjnej działalności w ramach już prowadzonej działalności (w ramach posiadanych numerów PKD lub nowego numeru PKD)
 • zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (wprowadzenie nowego, innowacyjnego rozwiązania technologicznego znacząco odmiennego od stosowanego dotychczas, poprzez inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know – how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej, wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie).
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty gdyby zakup nie nastąpił.

Jednak należy pamiętać, iż inwestycją początkową nie jest inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych. Zatem pomoc publiczna może być udzielona na projekt spełniający łącznie dwa warunki:

 1. projekt polega na inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz
 2. rezultatem projektu będzie utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego lub dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.

W kontekście definicji nowej inwestycji (tzw. inwestycji początkowej) istotne jest więc prawidłowe rozumienie pojęć: utworzenie nowego zakładu, rozbudowa istniejącego zakładu, zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcyjnego, dywersyfikacja produkcji.

Utworzeniem nowego zakładu (przedsiębiorstwa) jest na przykład budowa i uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego przez istniejącego przedsiębiorcę. Co w praktyce oznacza, że w ramach tej pomocy przedsiębiorca utworzy nowy zakład odrębny od dotychczas prowadzonego.   Przez rozbudowę istniejącego zakładu należy natomiast rozumieć zwiększenie zdolności wytwórczych istniejącego zakładu (np. uruchomienie kolejnej linii technologicznej). Przykładowo, obecnie przedsiębiorstwo posiada 2 stanowiska produkcyjne, w ramach udzielonej pomocy Wnioskodawca rozbuduje zakład o kolejne 3 stanowiska do produkcji tego samego produktu. Natomiast przez dywersyfikację należy rozumieć rozszerzenie oferty produktowej, polegające na wprowadzeniu nowego produktu lub nowej usługi obok produktów dotychczas wytwarzanych lub usług świadczonych. Nie jest zatem dywersyfikacją zastąpienie produktu wytwarzanego dotychczas produktem zmodernizowanym albo podniesienie wyłącznie standardu usługi dotąd już świadczonej. O dywersyfikacji możemy mówić gdy przedsiębiorstwo produkuje produkt A i B, a w ramach pomocy do swojej oferty wprowadzi produkt C. W tym zakresie Rozporządzenie Komisji (EU) nr 651/2014 wprowadza obowiązek: koszty kwalifikowalne nowej inwestycji polegającej na dywersyfikacji produkcji muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową aktywów, które są ponownie wykorzystywane, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac (art. 14 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014). Zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej znajdującymi pod pojęciem ponownie wykorzystywanych aktywów należy rozumieć aktywa (np. budynki) wykorzystywane w ramach dotychczasowej działalności (dotychczasowej produkcji wnioskodawcy), które będą jednocześnie wykorzystywane (w całości lub części) w ramach projektu (tj. przy wytwarzaniu nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, których dotyczy realizowany projekt). Jeśli aktywa wykorzystywane w ramach dotychczasowej działalności będą częściowo używane w ramach projektu, wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów należy liczyć proporcjonalnie do stopnia ich wykorzystania w projekcie. Możemy to rozumieć w następujący sposób: w ramach pomocy regionalnej wprowadzamy do oferty nowy produkt dotychczas nie produkowany w przedsiębiorstwie, w tym celu zakupiliśmy linię technologiczną, która zostanie wpisana w aktywa trwałe. Linia zostanie zainstalowana w budynku, w którym przedsiębiorstwo prowadzi obecnie działalność i zajmie ¼ miejsca. Zatem wartość zakupionej linii musi o co najmniej 200% przekraczać 25% wartości kosztów amortyzacji budynku . Warto zaznaczyć, że wartość księgowa ponownie wykorzystywanych aktywów odnosi się do księgowej wartości netto, tj. kosztu nabycia aktywów minus amortyzacja.

Ostatnim elementem stanowiącym o inwestycji początkowej jest zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego. Chodzi tu o wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego, zasadniczo odmiennego od stosowanego dotychczas. Bardzo ważne, by dotyczyło całego procesu produkcji, a nie tylko samego produktu. W ramach tej pomocy koszty kwalifikowane muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów, jakie poniesiono w związku z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich trzech lat obrotowych.

Każda pomoc przyzwana na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014, w tym regionalna pomoc inwestycyjna, musi wywoływać tzw. efekt zachęty. Uznaje się, że pomoc wywołuje taki efekt, jeżeli przedsiębiorca złożył pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Co w praktyce oznacza, iż możemy zacząć realizować projekt dopiero dzień po złożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania. Należy pamiętać o tej zasadzie, gdyż rozpoczęcie prac inwestycyjnych, podjęcie pierwszego wiążącego zobowiązania np. zakup urządzeń lub technologii przed dniem lub w dniu złożenia wniosku dyskwalifikuje projekt.

Przedstawiona powyżej regionalna pomoc inwestycyjna jest jedną z dostępnych opcji pomocy. Przeznaczana głównie na  kwotowo znaczące inwestycje prowadzące do znaczącego rozwoju przedsiębiorstwa w skali regionu jak i kraju. Przedsiębiorstwo, które nie spełnia żadnego z warunków udzielania pomocy inwestycyjnej nie jest wykluczone z uzyskania dofinansowania, może bowiem starać się o inną formę pomocy. Oczywiście nie każdy konkurs dotacyjny pozwala na swobodny wybór rodzaju pomocy. Wytyczne w tym względzie są zwykle ujęte w dokumentacji konkursowej. W celu realizacji mniejszych inwestycji często jest możliwość skorzystania z pomoc de minimis. Należy jednak pamiętać, iż  maksymalna kwota pomocy, jaką może uzyskać jeden podmiot gospodarczy na przestrzeni 3 lat wynosi 200 tys. EUR brutto.

Jak liczyć okres związania z pomocą de minimis?

Możemy uzyskać 200 tys. EUR (ok 859 880,00 PLN po kursie z dnia 28.11.18) w okresie 3 lat. Jednak pomoc de minimis liczymy w następujący sposób: rok, w którym staramy się o dofinansowanie oraz 2 poprzednie lata obrachunkowe. W praktyce wygląda to następująco:  składamy wniosek w marcu 2018 r. sumując uzyskaną pomoc de minimis bierzemy pod uwagę okres od stycznia 2018 do marca 2018 oraz uzyskaną pomoc w roku 2017 i 2016.

Warto mieć na uwadze, że każdy projekt jest inny, a formy pomocy będą się różnić w zależności od konkursu. Inne rodzaje pomocy będą dostępne w konkursach na dofinansowanie prac B+R, a inne w konkursach eksportowych. Dlatego warto dopasować rodzaj pomocy do projektu, który planujemy zrealizować dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Wówczas wybrana forma pomocy będzie najbardziej adekwatna do wielkości wnioskowanych środków oraz rodzaju inwestycji. Znając zakres projektu oraz ponoszone w nim koszty możemy rodzaj pomocy „uszyć na miarę” zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa i dostępnymi formami pomocy.

Źródła:

https://www.rp.pl/artykul/1193507-Fundusze-unijne-a-pomoc-na-poczatkowa-inwestycje.html

https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/pomoc-publiczna/przeznaczenie/pomoc-regionalna/

https://www.stargard.pl/files/102/1205/invest-pp-wskazowki.pdf

https://bip.olsztyn.eu/bip/plik/306967///&id=306967

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13639/zw_zal_6_wytyczne_dot_stosowania_pom_publ.pdf

Inwestycja początkowa – UOKiK – prezentacja https://uokik.gov.pl/download.php?id=1352

 

1 Komentarz

 1. Mateusz Author 11 grudnia, 2018 (12:05 pm)

  Dziękuje za bardzo przydatny poradnik.