Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Chcąc starać się o dotacje unijne musimy pamiętać, że dotacje są tylko na pewne obszary związane z działalnością gospodarczą, tzn. są głównie na inwestycje (nawet szkolenia są pewnego rodzaju inwestycją). Natomiast promocja czy reklama nie stanowią inwestycji – to koszty bieżące działalności (podobnie jak najem, usługi księgowe czy wynagrodzenia). Oczywiście od każdej reguły jest wyjątek i spokojnie można wskazać przykłady projektów, gdy z dotacji można było sfinansować część w/w bieżących kosztów prowadzenia działalności. Jednak te wyjątki dotyczą raczej wąskiego grona beneficjentów. Poza tym to co było możliwe w perspektywie 2007-2013 już nie jest aktualnie (2014-2020), a przedsiębiorcy bardzo często odnoszą się do tego co było. Poza tym zarządzający firmami powinni sobie zdać sprawę, że skończyły się łatwe i proste dotacje, teraz jeśli chcą pozyskać dotację najczęściej muszą powiązać projekt z B+R i innowacjami. Bez tego naprawdę jest ciężko (konkurencja jest spora a środków do rozdania niewiele w stosunku do popytu na nie).

Jako element projektu promocja jest dopuszczalna (zwykle od 1 do 10%), natomiast jest to promocja unijna rezultatów projektu a nie promocja firmy, co oczywiście przy odrobinie inwencji twórczej i kreatywności można odpowiednio wykorzystać (bo przecież ostatecznie zawsze na takiej reklamie jest nazwa firmy). Tu z pewnością jest pole do popisu dla specjalistów od promocji i reklamy.

Niemniej jednak nie ma działań, których celem jest uzyskanie dofinansowania na promocję firmy (np. adwordsy, SEO, media społecznościowe, reklama banerowa czy artykuły sponsorowane).

Na tego rodzaju wydatki są inne formy finansowania – kredyt obrotowy czy – w ramach funduszy unijnych – preferencyjne pożyczki i gwarancje bankowe (np. dość popularna gwarancja de minimis z BGK).

Dotacje na rozwój działalności międzynarodowej

Są natomiast działania związane z promocją zagraniczną produktów i usług beneficjentów. Z takich działań można sfinansować m.in. wyjazdy na targi, misje gospodarcze i usługi doradcze związane z rozwojem eksportu/wejściem na nowe rynki.

Dziś aby utrzymać przewagę konkurencyjną lub zwiększyć sprzedaż trzeba się rozwijać. Słowo „rozwój” w kontekście przedsiębiorstw jest już tak często nadużywanym pojęciem, że przestało w ogóle cokolwiek znaczyć. Bo przecież praktycznie każda podejmowana inwestycja jest związana z rozwojem lub jej celem jest rozwój. Nikt przecież nie bierze dotacji aby się zwijać. Oby!

Jednym ze sposobów na rozwój firmy jest rozszerzenie rynków zbytów, a więc wejście na nowe rynki zagraniczne. Dla wielu zarządów województw jest to jeden z tematów priorytetowych, a co za tym idzie został uwzględniony w regionalnym programie operacyjnym (RPO) danego województwa w aktualnym rozdaniu (2014-2020).

Jednym z województw, które stawia na zwiększenie eksportu przedsiębiorstw jest Małopolska. W Małopolskim RPO znalazło się poddziałanie oznaczone numerem 3.3.2, w ramach którego małopolskie MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) mogą w 50% sfinansować wydatki związane z wejściem na nowe rynki. Wśród wydatków kwalifikowanych znalazły się m.in. koszty udziału w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, w tym także oprócz praktycznie wszystkich kosztów związanych z wystawieniem się na targach, kwalifikowane są koszty podróży służbowych max 4 pracowników (bilety, ubezpieczenie, zakwaterowanie, dieta) oraz usługi doradcze w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi. Zakres usług doradczych jest nawet dużo szerszy i wykracza poza usługi związane z targami. Można w ten sposób dofinansować specjalistyczne usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej świadczone przez zewnętrznych doradców w zakresie:

  • strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych,
  • określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania oferty współpracy oraz negocjacji handlowych (w tym także ich przeprowadzenie),
  • opracowanie koncepcji marki czy wizerunku przedsiębiorstwa na wybranych rynkach docelowych (w tym np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych czy aplikacji mobilnych),
  • uzyskania niezbędnych do wprowadzenia produktów bądź usług na rynki zagraniczne dokumentów tj. certyfikaty, pozwolenia, homologacje itp.,
  • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
  • usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem.

Wnioski o dofinansowanie projektów związanych z eksportem małopolscy przedsiębiorcy mogli składać od 30 marca do 16 czerwca br. Nabór był podzielony na 45-dniowe tury. Początkowo miał trwać do stycznia 2017r. Jednak z uwagi na duże zainteresowanie przewidzianą na konkurs alokację przekroczono sporo wcześniej. Jak się okazało w II turze złożono tylko 59 wniosków (w pierwszej 134). Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 28 067 680,68 zł, co stanowi 270 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Aktualnie trwa ocena wniosków. Kolejny nabór będzie prawdopodobnie w 2017 roku.

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie z poddziałania 3.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego trzeba posiadać strategię lub plan działalności międzynarodowej, który powinien być przygotowany maksymalnie pół roku przed złożeniem wniosku. Dokument ten jest załącznikiem obligatoryjnym do wniosku. Można go przygotować samemu lub zlecić jego przygotowanie firmie doradczej. W takim przypadku można ubiegać się o zwrot 50% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentu. Jednak należy pamiętać, aby wykonawca został wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności (adekwatnie do limitów kwotowych narzuconych przez odpowiednie wytyczne, np. do 20.000zł w Małopolsce nie jest wymagana procedura ofertowa) oraz że dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis. Jest to pewne ograniczenie, ponieważ limit pomocy de minimis wynosi 200 000 EUR w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych (obrachunkowych). Jeśli nie ubiegamy się o refundację kosztów przygotowania planu/strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa wówczas możemy wydatki na targi czy usługi doradcze związane z rozwojem eksportu sfinansować z pomocy innej niż de minimis. Jest to szczególnie istotne dla tych, którzy mają wyczerpany limit pomocy de minimis lub składają jednocześnie inne wnioski w ramach tej pomocy i otrzymanie dotacji z obu działań byłoby niemożliwe z powodu przekroczenia wspomnianego limitu.

Małopolska to nie jedyne województwo, które zauważyło potrzebę rozwoju eksportu. Podobne podejście prezentują m.in. władze województw: mazowieckiego, opolskiego, dolnośląskiego czy wielkopolskiego.

Na Mazowszu (w ramach RPO Województwa Mazowieckiego) konkurs z poddziałania 3.2.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do końca sierpnia br. Maksymalne dofinansowanie to 400.000zł (50% kwoty wydatków kwalifikowalnych). Co ciekawe kwalifikowany jest tu zakup Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 50.000zł. Kwalifiwane są również wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500.000zł wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500.000zł. Zgodnie z regulaminem konkursu okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 1 stycznia 2016r., co pozwala na wrzucenie do projektu części kosztów poniesionych nawet ponad pół roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Premiowane będą projekty mikro i małych przedsiębiorców, mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, które zwiększą o ponad 10% wkład własny w projekcie a działają w branżach związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Dodatkowo punkty otrzymają ci wnioskodawcy, którzy w przeszłości ponosili nakłady na B+R, posiadają doświadczenie w eksporcie lub są członkami klastra, izby gospodarczej czy stowarzyszenia branżowego, deklarują wzrost zatrudnienia o co najmniej 1 etat, oferują kilka produktów eksportowych a w ramach projektu zdobędą co najmniej 5 nowych kontraktów handlowych.

W województwie dolnośląskim w ramach działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” wnioski o dofinansowanie będzie można składać w IV kwartale br. Natomiast przedsiębiorcy z Opolszczyzny już mieli szansę złożyć wnioski z działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ubiegłym roku. W 2016 roku nie są przewidziane nabory dla tego województwa. Podobnie z resztą w Wielkopolsce nie przewiduje się naboru  wniosków związanych z rozwojem eksportu w bieżącym roku.

Dofinansowanie takie można też pozyskać z programów centralnych tj. Internacjonalizacja MŚP z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej czy Go to Brand (3.3.3 POIR). Konkursy są przewidziane w harmonogramie naborów na 2016 rok.

Pierwsze działanie ma jednak ograniczenia do województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Z kolei drugi konkurs ma zawężenia branżowe (sprzęt medyczny, kosmetyki, IT/ITC, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych).

Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej to konkurs dwuetapowy. W pierwszym etapie można otrzymać dofinansowanie na opracowanie nowego modelu biznesowego, a w ramach drugiego etapu – wdrożenie modelu biznesowego, opracowanego wcześniej przez firmę doradczą.

W ramach Go to Brand nie ma potrzeby przygotowywania strategii czy planu działalności międzynarodowej a maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych to 1 mln zł przy poziomie wsparcia nawet 85%[1]. Przy wyborze pomocy publicznej, która jest innym rodzajem pomocy, maksymalny poziom wsparcia to 50%.

Oba wymienione działania mają w tym roku po dwa rozdania:

  Ogłoszenie konkursu Rozpoczęcie konkursu Zakończenie konkursu
Internacjonalizacja MŚP (1.2 PO PW) I etap

14 marca 2016 r.

wrzesień 2016 r.

 

II etap

grudzień 2016 r.

I etap

15 kwietnia 2016 r.

październik 2016 r.

I etap

20 maja 2016 r.

listopad 2016 r.

Go to Grand (3.3.3 PO IR) 16 maja 2016 r.

10 października 2016 r.

24 czerwca 2016 r.

14 listopada 2016 r.

05 sierpnia 2016 r.

16 grudnia 2016 r.

W obecnej perspektywie przedsiębiorcy z całej Polski (podobnie zresztą jak w poprzedniej) mają możliwość otrzymania dofinansowania na rozwój eksportu – wejście na nowe rynki zbytu, finansując w ten sposób część wydatków związanych z udziałem w roli wystawcy w targach międzynarodowych, z wyjazdem na misje gospodarcze czy usługami doradczymi dotyczącymi rozwoju eksportu. Jest jednak nieco trudniej niż w latach 2007-2013 w ramach działania 6.1 POIG „Paszport do eksportu”. W niektórych województwach występują ograniczenia branżowe a w innych, nawet jeśli nie występują takie ograniczenia, kryteria wyboru projektów są dość wymagające. Tu znowu pole do popisu mają elastyczni, kreatywni, dobrze zorganizowani i myślący strategicznie (podejmujący pewne działania z wyprzedzeniem) przedsiębiorcy.

[1]

– do 60% – dla średniego przedsiębiorstwa;

– do 75% – dla małego przedsiębiorstwa;

– do 80% – dla mikroprzedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego;

– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.