Świat w zasięgu ręki

Świat w zasięgu ręki

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kraje Europy stały się otwarte nie tylko dla turystów ale również dla przedsiębiorców chcących eksportować swoje towary. Sukces polskiego eksportu na rynkach europejskich powoduje, że żaden przedsiębiorca nie powinien lekceważyć jakiegokolwiek rynku zagranicznego, który mógłby przynieść jego działalności wymierne korzyści. Działalność eksportowa może przyczynić się do zwiększenia wartości firmy, a na pewno przyczyni się do wzrostu konkurencyjności na rynku poprzez zwiększenie grona potencjalnych klientów, nowe kontakty handlowe oraz nowe doświadczenia zdobyte na rynkach zagranicznych.

Działalność eksportowa każdego przedsiębiorstwa powinna być poparta rzetelną analizą i dobrym przygotowaniem. Firma przede wszystkim powinna wyznaczyć sobie cele eksportowe, w tym określić kraje, w których chce zaistnieć i działać według wyznaczonego planu. To pozwoli firmie na spokojny i sukcesywny rozwój bez aspektu chaosu. Jest to ważne zwłaszcza pod kątem nawiązywania kontaktów handlowych. Klient zagraniczny niejednokrotnie różni się od klienta krajowego, dlatego warto przygotować się pod kątem zapotrzebowania danego rynku, formalności jakie w danym kraju są wymagane oraz zasad, jakie panują w sferze biznesu danego rynku. Zanim przedsiębiorstwo wejdzie ze swoimi produktami na rynek warto przeprowadzić jego badanie tak, aby wypaść wiarygodnie i przez niewiedzę nie popełnić błędów, które mogą przekreślić podpisanie kontraktów biznesowych.

Przygotowując się do podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi należy najpierw poznać ich zasady i zwyczaje. To potwierdzi nasz profesjonalizm i zostanie pozytywnie odebrane przez potencjalnego kontrahenta. Nieznajomość zwyczajów danego kraju może prowadzić do wielu nieporozumień, a w efekcie np. do utraty dobrze zapowiadającego się kontraktu. Przykładowo planując współpracę z Bułgarią warto wiedzieć, iż Bułgarzy odwrotnie kiwają głową na „tak” i „nie”.  Nie wiedząc tego wcześniej, może dojść do wielu nieporozumień. Natomiast spotykając się z kontrahentem z Węgier przedstawiając się należy podać najpierw nazwisko, a następnie imię (odwrotnie niż w Polsce). Przygotowując plan eksportu warto przeanalizować kulturę, styl życia czy typowe zachowania charakterystyczne dla krajów, do których chcemy eksportować swoje towary.

Ważnym aspektem każdej decyzji biznesowej przedsiębiorstwa jest jej opłacalność. Można ją oszacować poprzez porównanie kosztów produkcji (w tym również działalności marketingowej) do osiąganych zysków (lub ich prognoz). Jednak może ona zależeć od m.n. kursów walut, kosztów wytworzenia produktów, polityki handlowej obowiązującej w danym kraju oraz jakości eksportowanych produktów.

Swego rodzaju kamieniem milowym opłacalności działalności eksportowej może być pozyskanie dotacji na internacjonalizację przedsiębiorstwa. Możliwości pozyskania funduszy europejskich na eksport w 2019 roku są spore, gdyż planowany jest m.in. konkurs krajowy GO TO BRAND (3.3.3 POIR), który zostanie ogłoszony 25 stycznia 2019 r. Na październik br. planowany jest konkurs 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, natomiast w czerwcu planowany jest konkurs 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP w woj. śląskim, który to będzie ogłoszony po raz pierwszy w tym województwie.

Na szczególną uwagę zasługuje konkurs krajowy GO TO BRAND, który będzie niebawem ogłoszony. Jest on przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwinąć eksport oraz działają w jednej z 12 branż tj.:

 • Moda polska;
 • Maszyny i urządzenia;
 • Biotechnologia i farmaceutyka;
 • Budowa i wykańczanie budowli;
 • Części samochodowe i lotnicze;
 • IT/ICT;
 • Polskie specjalności żywnościowe;
 • Kosmetyki;
 • Meble;
 • Sprzęt medyczny;
 • Jachty i łodzie;
 • Sektor usług prozdrowotnych.

GO TO BRAND ukierunkowany jest na rynki europejskie jak i światowe w tym m.in. na: Chiny, USA, Indie, Włochy, Niemcy, Hiszpanię i wiele innych. Główną cechą tego konkursu są ściśle sprecyzowane imprezy targowo-wystawiennicze, w których przedsiębiorca może wziąć udział. Jednak zostaną one podane dopiero w momencie ogłoszenia konkursu. Najpewniej będą do targi międzynarodowe cieszące się dużą popularnością i gromadzące znaczną liczbę wystawców i odwiedzających.

W ramach pozyskanej dotacji w konkursie  GO TO BRAND można sfinansować:

 • Wynajęcie i zabudowa stoiska na targach zagranicznych;
 • Stworzenie materiałów reklamowych tj.: gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • Przygotowania i prowadzenia działań promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • Przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej;
 • Produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Starając się o jakąkolwiek dotację na działalność eksportową, należy pamiętać, iż obowiązkowym załącznikiem często jest Strategia działalności eksportowej. Jest ona planem działań zamierzonych do podjęcia na rynkach zagranicznych oraz stanowi niezbędne przygotowanie do rozpoczęcia eksportu. Dobrze przygotowana strategia powinna obejmować m.in.:

 • Zbadanie zdolności eksportowych przedsiębiorstwa;
 • Postawione cele eksportowe;
 • Analizę konkurencyjności przedsiębiorstwa w wymiarze globalnym;
 • Analizę branży;
 • Wstępny wybór rynków docelowych i ich charakterystykę.

Rzetelne przygotowanie strategii działalności eksportowej w konsekwencji pozwoli na dobór najbardziej optymalnych działań na wskazanych rynkach, począwszy od wyselekcjonowania dogodnej formy eksportu, a skończywszy na działaniach czysto marketingowych.