Celem poddziałania jest zwiększenie aktywności badawczo- rozwojowej przedsiębiorstw.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

Oś. Priorytetowa I Gospodarka Wiedzy

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Informacje Podstawowe

Dla kogo?
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- konsorcja przedsiębiorstw,
- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, uczelni w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu
Instytucja Ogłaszająca konkurs
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Zasięg terytorialny
Małopolska
Kiedy?
30.04 - 24.10.2019

Na co?

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 4. walidacja danego rozwiązania,
 5. uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej),
 6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym w szczególności:
  1. badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania,
  2. opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania,
  3. działania związane z certyfikacją,
  4. działania związane z ochroną własności intelektualnej,
  5. działania związane z wzornictwem,
  6. nabycie usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

 

W zakresie działań związanych z ochroną własności intelektualnej możliwe będzie uzyskanie wsparcia w zakresie:

 1. przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika,
 2. zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe , regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
 3. zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,
 4. doradztwa w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Typy projektów

A. Badania przemysłowe i prace rozwojowe

B. Prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Ważne informacje

 1. przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia: przedmiotem oceny jest poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz możliwość dokonania wdrożenia pod względem technicznym i ekonomicznym
 2. wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R
 3. przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji projektu, przy czym:
  1. może zrealizować prace B+R samodzielnie – w przypadku, gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami
  2. może zlecić realizację prac B+R– organizacji badawczej, jednostce naukowej, uczelni, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium
  3. prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami (jednostki naukowe, uczelnie, organizacje pozarządowe)
  4. przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe z względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych
  5. weryfikacja zasadności i/lub opłacalności wdrożenia dokonywana jest na podstawie oceny eksperckiej oraz analizy ekonomicznej i/lub badań rynkowych.

Poziom wsparcia

Kwota przeznaczona na konkurs: 100 000 000 EUR

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu:

 1. Badania przemysłowe:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%
  • pozostali beneficjenci – 50%
 2. Eksperymentalne prace rozwojowe:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
  • średnie przedsiębiorstwa – 35%
  • pozostali beneficjenci – 25%
 3.  Studium wykonalności:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%
  • pozostali beneficjenci – 50%

Minimalny wkład własny:

 1. w  przypadku badań przemysłowych – 20%
 2. w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
 3. w przypadku studium wykonalności – 30%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: typ projektu  A i B: 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: typ projektu  A i B: 25 000 000 PLN

W ramach poddziałania planuje się stosowanie systemu zaliczek.

Skontaktuj się z nami

  Nazwa firmy (wymagane):

  Osoba kontaktowa (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Szacowany koszt projektu (wymagane):

  Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

  Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy - wymagane):

  Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania treści marketingowych na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1 w celu przesyłania odpowiedzi na przesyłane na nasz adres e-mail podany w formularzu kontaktowym zapytanie. Zgoda jest dobrowolna, jednakże w przypadku jej braku Administrator danych osobowych nie może odpowiedzieć na przesłane pytania. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Reduta 26a/1. Administrator danych osobowych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

  Zaufali nam

  Conhpol
  Novamed
  Goliard
  Betterware
  s4tech
  Filmaster
  Mipromet
  Outsourcing Partner
  Faith-net
  Drewnex
  KogniTek RekoMe
  Elektrokontel
  ABC
  Teamconnect
  MV Center
  Stars Impresariat

  MG PREMIUM w liczbach

  40
  miesięcy na rynku usług dla biznesu
  7
  lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
  16540000
  zł pozyskanych dla Klientów
  50
  zrealizowanych projektów
  11
  aktualnie realizowanych projektów
  88
  % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
  520
  przeprowadzonych spotkań biznesowych

  Gdzie jesteśmy