Obszary wiejskie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jednym z działań, skierowanym do przedsiębiorców jest „LEADER”. Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone w LSR.

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informacje Podstawowe

Instytucja ogłaszająca konkurs
Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD)
Kiedy?
II połowa 2016 roku
Zasięg terytorialny
Cała Polska

Dla kogo?

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:

 • osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą
 • osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, – wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa

Na co?

 • zakup dóbr i usług,
 • wykonywanie robót budowlanych,
 • organizowanie i przeprowadzanie spotkań, szkoleń, wydarzeń promocyjnych itp.
 • najmem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów,
 • zakup środków transportu (przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne),
 • zatrudnienie osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
 • ogólne
 • inne koszty związane z realizacją operacji,
 • do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny Wnioskodawcy.

Kryteria wyboru projektów premiowane przez LGD

 1. innowacyjne
 2. przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
 3. generujące nowe miejsca pracy
 4. realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju)
 5. ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR).

Ważne informacje

 • Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).
 • W Programie nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych rzeczy, z wyjątkiem rzeczy objętych operacjami zachowania dziedzictwa.
 • W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy.
 • W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie).
 • Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD
 • Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGDmaksymalnie 300 000 PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego.
 • Grantobiorcy (np. koła gospodyń wiejskich) – maksymalnie 100 000 PLN.

Skontaktuj się z nami

  Nazwa firmy (wymagane):

  Osoba kontaktowa (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Szacowany koszt projektu (wymagane):

  Miejsce realizacji projektu/prowadzenia działalności - miejscowość, województwo (wymagane):

  Opis planowanego projektu (zakres, kwoty poszczególnych wydatków lub ich rodzajów, planowane terminy realizacji, źródła finansowania wkładu własnego, inne istotne elementy):

  Planowane rezultaty inwestycji, np. innowacje produktowe/usługowe, rozwój działalności eksportowej, wdrożenie innowacji technologicznych etc. (wymagane):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach związanych z przeprowadzeniem analizy możliwości finansowania planowanego projektu, w tym kontakt mailowy i telefoniczny w tej sprawie. (wymagane)

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-623 mailpoet_list_3 class:news-check "Wyrażam zgodę na wpis mojego adresu e-mail do newslettera, z którego będą przesyłane informacje o planowanych naborach i konkursach dotacyjnych, złożonych wnioskach, wynikach i innych istotnych z punktu widzenia pozyskania dotacji lub finansowania zwrotnego dla przyszłych projektów firmy."]

  Zaufali nam

  Conhpol
  Novamed
  Goliard
  Betterware
  s4tech
  Filmaster
  Mipromet
  Outsourcing Partner
  Faith-net
  Drewnex
  KogniTek RekoMe
  Elektrokontel
  ABC
  Teamconnect
  MV Center
  Stars Impresariat

  MG PREMIUM w liczbach

  40
  miesięcy na rynku usług dla biznesu
  7
  lat doświadczenia w branży doradztwa europejskiego
  16540000
  zł pozyskanych dla Klientów
  50
  zrealizowanych projektów
  11
  aktualnie realizowanych projektów
  88
  % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania
  520
  przeprowadzonych spotkań biznesowych

  Gdzie jesteśmy